badania psychologiczne Piotrków

Promotor , ul. Słowackiego 28 tel.: 699 161 288

Badania psychologiczne 

 • kierowców
  • punkty karne,
  • po alkoholu,
  • po wypadku,
  • egzaminatorów, instruktorów,
  • kierowców zawodowych,
  • kandydatów na kat. C,D i E,
  • pojazdów uprzywilejowanych,
  • przewożących środki pieniężne,
  • pojazdów służbowych...
 • operatorów
  • wózków jezdniowych,
  • układnic,
  • podestów ruchomych,
  • suwnic,
  • koparek,
  • spycharek,
  • ładowarek,
  • walców drogowych,
  • równiarek,
  • żurawi,
  • pulpitów sterowniczych,...
 • i innych prac
  wymagających pełnej i szczególnej sprawności psychofizycznej...


 Pracownia 

  

 


Okresowość badań

 • kierowcy do 60 roku życia - badania co 5 lat
 • kierowcy powyżej 60 roku życia - co 30 miesięcy
 • badania operatorów i inne, na podstawie przepisów Kodeksu pracy, wykonywane są w związku z kwalifikacyjnymi, kontrolnymi i okresowymi badaniami lekarskimi

Profesjonalnie i życzliwie

 

Mam przyjemność zaoferować Państwu usługi w zakresie badań psychologicznych w nowej, w Piotrkowie Trybunalskim Pracowni Psychologii Pracy PROMOTOR, która powstała przy współudziale Łódzkiej Izby Przemysłowo - Handlowej w Łodzi.

Pracownia jest uprawniona do badań psychologicznych na obszarze województwa łódzkiego, na podstawie wpisu nr 10.103/2013 w Rejestrze marszałka województwa łódzkiego i jest zgłoszona jako placówka służby medycyny pracy w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Łodzi. 


Serdecznie zapraszam

Grażyna Kowalska

psycholog uprawniony E-06

                                       

Badania psychologiczne w przepisach

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami / Dz. U. 2011nr 30 poz.151/
 • Art. 82.1. pkt. 1a  badania psychologiczne dla kandydatów na kierowców kat. C-1,C + E D-1,D + E
  pkt. 1 b,c badania psychologiczne dla kierowców po cofnięciu uprawnień
  pkt. 2 badania psychologiczne kierowców– przedłużenie uprawnień kat. C-1,C,D-1,D+E
  pkt. 3 badania psychologiczne kierowców uczestniczących w wypadku
  pkt. 4 badania psychologiczne po przekroczeniu punktów karnych, po alkoholu, itp.
  pkt. 5 badania psychologiczne kierowców  skierowanych przez lekarza
  pkt. 6 badania psychologiczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne
  Art. 82.2 pkt.1 badania psychologiczne instruktorów nauki jazdy
  pkt.2 badania psychologiczne egzaminatorów

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym / Dz. U. z 2012 r. poz. 1265, tekst jednolity z póżn. zm. /
 • Art. 39 k badania psychologiczne kierowców wykonujących przewozy drogowe

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców /Dz. U. 69 z 2005 r. , poz. 622 /
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września  2007 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy / Dz. U. z 2007 r. nr 178 poz 1264 / 
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy / Dz. U. z 1988 nr 21 poz. 94 z pózn. zm. /
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy / tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 125 poz. 1317, z póżn. zm. /
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej / Dz. U. z dnia 1 czerwca 1996 r. nr 62 poz. 287 /
 • badania psychologiczne operatorów wózków jezdniowych,
  badania psychologiczne operatorów koparek, ładowarek, walców drogowych, spycharek, itp.,
  badania psychologiczne operatorów suwnic, układnic, podnośników, żurawi, itp.,
  badania psychologiczne do prac na wysokości,
  badania psychologiczne operatorów pulpitów sterowniczych, maszyn i urządzeń w ruchu, itp.,

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy / Dz. U. nr 69 poz. 332 ze zm./ 
 • badania psychologiczne kierowców zawodowych,
  badania psychologiczne kierowców pojazdów służbowych,
  badania psychologiczne operatorów wózków widłowych,
  badania psychologiczne do innych prac wymagających predyspozycji psychofizycznych.

 • Wytyczne Krajowego Konsultanta w dziedzinie Medycyny Pracy